За проекта

ПРОЕКТ: „Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо културно наследство от долината на розите и тракийските царе"

БЕНЕФИЦИЕНТ: Исторически музей Искра, Казанлък

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: € 187 034,41

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 18 месеца

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА :Основната цел на проекта е документиране и дигитализиране на културното наследство с цел неговото популяризиране и  консервация.

     Дигитализация на недвижимото културно наследство в Казанлъшката котловина и създаване на база данни.

     Създаване на дигитален център в Исторически Музей Искра, Казанлък, предоставящ достъп до 3D модели на движимо и недвижимо културно наследство, виртуални турове, информация и снимки за обекти от Казанлъшката котловина.

     Осигуряване на достъпност на културното наследство от Казалъшката котловина.

ДЕЙНОСТИ:

♦ Обособяване на дигитален център в Исторически Музей Искра, съдържащ:    

     - информация, 3D модели и възстановки на 9 тракийски гробници и гробни  комплекси от Казанлъшката котловина, както и редица артефакти от фондовете на музея. Оборудван със:

- Специализиран 3D скенер.

- Преносима графична станция за управление процеса на дигитализация.

- Дигитален огледално-рефлексен фотоапарат с видео.

- Софтуер за графична обработка, обработка на видео и фотоизображения.

- Преносими компютри, сървер, климатик, рутери за изграждане на безжична локална мрежа идостъп до интернет

- Електронни сензорни информационни табла за достъп от посетителите

- Обучение на екип от 20 души за работа с оборудването и софтуера за дигитализация.

 

♦ Изработка на софтуер и портал:

 -  Визуализиране и анализиране на събраната информация и дигитализиране на движимото наследство.

 -  Виртуалната платформа ще поддържа български и английски език и ще съдържа:

       Информация за местоположението на археологическите обекти с точни географски координати

       Снимков материал и текстово описание за всеки движим и недвижим обект

       3-D възстановки на значими археологически обекти

       Дигитализиране на движимо наследство

       3D сканиране и заснемане на 9 тракийски гробници игробни комплекси от Казанлъшката котловина: Хелвеция, Грифоните, Шушманец, Казанлъшка,Сарафова, Голяма Косматка, Голяма Арсеналка,Оструша и Сашова.

       3D възстановки и графична реконструкция на 9 гробници

♦ Разработване на географска информационна система (ГИС) на територията на Казанлъшката котловина. Ще съдържа документирането на археологическите обекти по отношение на пространствените им характеристики и географското местоположениесредата, в която сенамират и базисна информация за тях.

♦ Публично представяне на изследванията и резултатите от проекта в НАИМ приБАН, пред студенти  по археология от СУ и НБУ.

♦ Представяне на културноисторическото наследство на района пред ученици от училища в община Казанлък.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

♦ Обособен дигитален център в Исторически Музей Искра.

♦ Разработен софтуер, архитектура и интерфейс за управление, визуализиране и анализиране на събраната информация от изследванията на обектите и дигитализирано движимо наследство.

♦ Дигитализирани:

 - Фонд Роза и част от Археология към музея.

 - Казанлъшка гробница – находки от глина, злато сребро.

 - Голяма Косматка – находки от злато, желязо, сребро, бронз, глина.

 - Севтополис – находки от глина, камък, бронз, мрамор.

 - Севтополис, куполна гробница – находки от глина, злато, сребро, бронз, стъкло.

3D сканирани 9 гробници и гробни комплекси: Хелвеция, Грифоните, Шушманец, Казанлъшка, Сарафова, Голяма Косматка, Голяма Арсеналка, Оструша и Сашова.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

  • ♦ Хора със задълбочен и/или професионален интерес в сферата на историята и културното наследство: изследователи, студенти, археолози
  • ♦ Музейни служители
  • ♦ Туристи и гости на гр. Казанлък
  • ♦ Интернет потребители с интерес в сферата на културното наследство
  • ♦ Хора в неравностойно положение и етнически малцинства.